Bio Peter Kok (1974)

Zo vormgegeven, 

door de

            l                n

             o            e

               o        v 

                 p    e

van mijn        l

Logo IAT.png
Honeycomb-photo.gif
  • Facebook
  • Instagram

The making of L E A P

“Ik ben een typische autodidact kunstenaar;

learning by doing.”

Op de middelbare school was ik een echte havist. Zes jaar deed ik erover.

Vervolgens H.T.S. bedrijfskunde textiel in Enschede, afgestudeerd in 5 jaar, ook met een jaartje erin komen. Ik hoopte daar ‘wat creativiteit’ te gaan genieten. Viel tegen. Mijn eerste baan als logistiek manager bij een confectie-producent in Nijmegen nog meer.

Daarna wilde ik iets nog veel belangrijkers doen dan werken, namelijk in Amsterdam gaan wonen, om te housen onder andere; eind jaren negentig was de house al in volle gang. Dat eerst. Daarnaast een simpel baantje als assistent-bedrijfsleider bij een grote mode-retailer in de Kalverstraat.

 

Na een aantal jaren werken toch weer naar school, verder op zoek naar mijn creativiteit; Artemis, richting Mode. Na het eerste jaar adviseerden zij mij naar de kunstacademie te gaan, maar dat was helemaal niet mijn bedoeling, dus studeerde ik uiteindelijk gewoon af in concept-styling. 

 

Direct daarna als gangmaker van een stylisten- en visagisten-collectief een agentschap begonnen, maar binnen een jaar vond ik op een grillige wijze toch mijn creativiteit; mijn lichaam bleek vol te zitten met kanker. We leven (nog) halverwege de eerste jaren van tweeduizend.

Worst-case scenario had ik nog twee maanden te leven. In die twee maanden maakte ik voor het eerst (collage)kunst(?). Ik wilde nog wat nalaten, voor het geval dat. Maar na een klein jaar kuren, was ik weer schoon. 

Ik was nog niet schoon van de drank en drugs, en stopte hier cold turkey mee.

Helaas bleek ik geestelijk en lichamelijk dermate vernaggeld; ik werd arbeidsongeschikt verklaard.

Ik ging hardcore kundalini yoga beoefenen om mijn lichaam en geest weer wat op te peppen.

Qua inspirators op kunstzinnig vlak ontdekte ik Alex Grey, een transpersoonlijk (= het persoonlijke overstijgend) kunstenaar uit New York, met wie ik qua levensloop en ervaringen nogal wat overeenkomsten had. Zijn boek ‘The Mission of Art’ leerde mij de kunstgeschiedenis aan de hand van de verscheidene bewustzijnslagen, gebaseerd op een ander belangrijk boek in mijn leven; ‘Spiral Dynamics’ van Don Beck. Door dit visionaire boek laat ik mij de laatste jaren het meest inspireren voor mijn kunst. Dit boek uit de jaren 60 vorige eeuw, is nu pas relevant qua tijdsgeest. Aangezien we in de tijd leven van de ‘kantelperiode’, de overgang aka Humpty Dumpty van de ene bewustzijnslaag naar de andere, met alle chaos in de systemen vandien. Maar in ieder probleem, zit uiteindelijk de oplossing. Vraag Einstein maar. 

Mijn ‘circulaire’ kunst is daar een uiting van; door jute koffiezakken te ‘re-circlen’ als canvas en op te spannen op een houten frame, is het cirkeltje toch weer rond.

 

Via mijn toenmalige vriendin kon ik free-lance als vormgever de kneepjes van het vak leren bij een publisher. Zij spoorde mij ook aan verder te gaan in de kunst. Uiteindelijk bleef ik voornamelijk graffiti op canvas maken. 

 

Tevens heb ik in 2019 bij Brave New Books poëzie uitgegeven; ‘Nieuwe lichting’. Hier verkrijgbaar bij bol.com.

 Na een jaar later, pre-corona zou blijken dus 2020 weer, post-corona; 'Carola widespread. the corona chrolnicles. Hier verkrijgbaar bij bol.com.

 

Mijn website met mijn werk is gebaseerd op de term ‘Tat Tvam Asi, thou art That, jij bent Dat’, gebaseerd op datgene wat je ervaart bij een verlichtingservaring. Daarbij is het mijn eigen vrije vertaling voor mijn scheppende vaardigheden;

ik creëer Dat.

L.E.A.P.jpg

Give your living room

a L E A P !

 

Bio Peter Kok (1974)

 

Designed like this,

through the course of my life.

“I am a typical self-taught artist;

learning by doing.”

In high school I was a true HAVIST. It took me six years. Then H.T.S. business administration textile in Enschede, graduated in 5 years, also with a year in it. I hoped to enjoy "some creativity" there. Dissapointing. My first job as a logistics manager at a clothing manufacturer in Nijmegen even more.

After that I wanted to do something even more important than work, namely to live in Amsterdam, to keep things under control; the house was in full swing at the end of the nineties. That first. In addition, a simple job as an assistant manager at a major fashion retailer in the Kalverstraat.

 

After a couple of years I went back to school, looking further for my creativity; Artemis, direction Fashion. After the first year they advised me to go to the art academy, but that was not my intention at all, so I finally graduated in concept styling.

 

Immediately afterwards started an agency as a pacemaker of a stylist and makeup artist collective, but within a year I found my creativity in an erratic way; my body appeared to be full of cancer. We (still) live halfway through the first years of two thousand. Worst case scenario I had two months to live. In those two months I made (collage) art (?) For the first time. I wanted to leave something behind, just in case. But after a year of cures, I was clean again. I was not yet clean with alcohol and drugs, and stopped cold turkey with this. Unfortunately I turned out so badly mentally and physically; I was declared unfit for work. I started practicing hardcore kundalini yoga to boost my body and mind.

In terms of artistic inspiration, I discovered Alex Grey, a transpersonal (= transcending personal) artist from New York, with whom I had quite a few similarities in the course of life and experiences. His book "The Mission of Art" taught me the history of art through the various layers of consciousness, based on another important book in my life; "Spiral Dynamics" by Don Beck. This visionary book has inspired me the most in recent years for my art. This book from the 60s last century is only relevant in terms of the spirit of the times. Since we live in the time of the "tilting period", the transition aka Humpty Dumpty from one layer of consciousness to another, with all the chaos in the systems. But in every problem, ultimately lies the solution. Just ask Einstein.

 

Through my girlfriend at the time I was able to learn the intricacies of the trade from a publisher as a free-lance designer. She also encouraged me to go further in art. Eventually I mainly continued to make graffiti on canvas.

I also published poetry at Brave New Books in 2019; "New batch". Available here at bol.com. 

After a year later, pre-corona would turn out so 2020 again, post-corona; 'Carola widespread. the corona chrolnicles. Available here at bol.com.

 

 

My website with my work is based on the term "Tat Tvam Asi, thou art That, you are That", based on what you experience during an enlightenment experience. In addition, it is my own free translation for my creative skills; I create that.